Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Medisinsk tilbud til forsvarets veteraner

Forsvarets sanitet (FSAN)
Forsvarets Sanitet (FSAN) har i sin portefølje et visst medisinsk tilbud til Forsvarets veteraner. Denne virksomheten har fire sentrale leveranseområder:

/
  1. Virksomhet til støtte for veteraner som har fått fysiske skader, og som er i behov av støtte og veiledning for å få den hjelp de har krav på i det sivile helsevesen. Ansvaret for dette ligger ved Nasjonal Militærmedisinsk Poliklinikk (NMP), og alle henvendelser i forhold til dette rettes dit. Se nærmere beskrivelse under.
  2. Virksomhet før, under og etter internasjonal deployering for å støtte militært personell og deres familie i å mestre de spesielle belastninger slik tjeneste gir, samt forebygge senskader. Ansvaret for dette ligger ved Kontor for Psykiatri og Stressmestring (KPS) og vil normalt utøves av regionale stressmestringsteam (SMT).
  3. Utvikling av metoder for psykiatrisk / psykologisk omsorg og behandling for personell som til tross for forebyggende innsats har fått psykiske skader, og veiledning til helsepersonell utenfor Forsvaret som gjennomfører slik behandling. Ansvaret for dette ligger også ved KPS.
  4. Støtte til Statens Pensjonskasse i forvaltning av ordningen etter "Forskrift om erstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner mv". Ansvaret for dette ligger ved KPS, men den administrative og kliniske delen av dette utføres ved NMP.

Nasjonal Militærmedisinsk Poliklinikk (NMP)

Nasjonal Militærmedisinsk Poliklinikk ble etablert i februar 2005 som et ledd i å bedre ivareta Forsvarets personell i forhold til helsespørsmål.
NMP består av en Allmennmedisinsk seksjon, en HMS-seksjon samt Militær Psykiatrisk Poliklinikk (MPP). Sistnevnte er en underleggelse fra Kontor for Psykiatri og Stressmestring (KPS). MPP forestår den kliniske delen av KPS’ tjenester ved NMP for vernepliktige, ververde, stadig tjenestegjørende offiserer samt veteraner.

NMPs rolle i forhold til VETERANER:

Klinikken er et kontaktpunkt for veteraner som har fått fysiske skader, og som er i behov av støtte og veiledning for å få den hjelp de har krav på i det sivile helsevesen. Denne funksjonen ivaretaes av Allmennseksjonen ved NMP. NMP er også et veiledende kontaktpunkt for veteraner ved spørsmål om psykiske helse relatert til internasjonal tjeneste. Slike henvendelser vil normalt bli håndtert av våre spesialister i psykiatri og klinisk psykologi, og ofte bli rutet videre til de regionale Stressmestringsteam (SMT), avhengig av hvor den som henvender seg har sin adresse i landet. Meningen er at man kan få råd fra det team som er nærmest sin bosted, og teamene som sorterer under KPS vil kunne gjøre avgrensede korttidsutredninger før eventuell videre henvisning til behandling i det sivile helsevesen. Behandling vil man av kapasitetshensyn kun av og til kunne tilby. Våre spesialister vil også kunne forestå veiledning og rådgivning overfor både sivilt helsevesen og trygdevesen.

NMP tar også imot henvisninger fra Statens Pensjonskasse (SP) og i særskilte tilfeller FD. Dette gjelder spesielt med henblikk på forvaltning av bestemmelsen om erstatning for yrkesskade. Disse henvisningene vil håndteres av spesialister ved Militær Psykiatrisk Poliklinikk (MPP), et ”underbruk” av KPS som i det daglige arbeider ved poliklinikken. I disse sakene vil MMP avklare problemstillingen, gjøre en avgrenset utredning, og avgi sakkyndiguttalelser i henhold til forskriften. Normalt må en påregne rundt 6 måneders behandlingstid i slike saker. NMP er således ikke en døgnbemannet psykiatritjeneste, veteranklinikk eller noe erstatning for sivil spesialisthelsetjeneste, men et helsetilbud spesialtilpasset forsvarets behov og et høyspesialisert supplement til det sivile helsevesen.

23 09 79 30.

Kontor for psykiatri og stressmestring (KPS)

Representerer spesialisert psykiatrisk kompetanse med naturlig vekt på militærpsykiatri, og derav spesiell kompetanse på psykiske skader forårsaket av alvorlige psykiske belastninger i forbindelse med militær tjeneste.
I det daglige betjener vi de militære avdelinger rundt om i landet med vekt på å forebygge/ begrense psykiske skader, og vi gir da også et tilbud til stadig tjenestegjørende personell. I tillegg har vi et, om enn begrenset tilbud til veteraner fra internasjonale operasjoner i militær tjeneste.
KPS har spesiell kompetanse på å vurdere hvorvidt en psykisk lidelse, Posttraumatisk Stresslidelse (PTSD) er forårsaket av alvorlige psykiske belastninger i militær tjeneste, og i noen tilfelle kan vi tilby avgrenset behandling overfor slike tilstander.
Denne faglige kompetansen vil kunne nedfelles i såkalte sakkyndige erklæringer, der prioritet vil gis til oppdrag fra Statens pensjonskasse (SPK), som forvalter den gjeldende erstatningsordningen, og oppdrag gitt fra Forsvarsdepartementet (FD). Kapasitetshensyn vil avgjøre hvorvidt KPS vil kunne ta imot sakkyndighetsoppdrag fra andre.
Den delen av virksomheten som har som hovedoppgave å utrede og eventuelt behandle psykisk lidelse, den såkalte kliniske delen av KPS, utøves i all hovedsak ved den militærpsykiatriske poliklinikk i NMP og ved de regionale stressmestringsteam. Hele denne virksomheten er faglig underlagt KPS.

Statens pensjonskasse

Informasjon om erstatningsordninger finner du på internettsidene til Statens pensjonskasse. (Virker ikke linken, så gå på www.spk.no og søk på ordet erstatning.)
Du kan også ringe sentralbordet på telefon 22 24 15 00, eller sende e-post til postmottak@spk.no.

Kilde: Forsvaret.no