Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Rettigheter og lover

Stortingsmelding nr. 34 2008 - 2009

"Fra vernepliktig til veteran" Om ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner

Norsk Pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning, NPE, er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi behandler erstatningskrav gratis, for pasienter som er blitt påført skade innen det offentlige helsevesenet.

Fritt sykehusvalg

Tjenesten skal tilby pasienter og pårørende og helsepersonell oppdatert og kvalitetssikret informasjon om og forventede ventetider, pasientrettigheter, kvalitetsindikatorer samt annen informasjon som er relevant for pasientens valg av sykehus.

FFO's Rettighetssenter

Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Advokaten hjelper deg

Advokatenhjelperdeg.no er en tjeneste fra Advokatforeningen. Hovedmålet med nettportalen er å gjøre advokatenes tjenester lettere tilgjengelige for forbrukere.

Stortingets ombudsmann for forsvaret

Ombudsmannen for Forsvaret er Stortingets tilsynsorgan og ombudsmann for personell i Forsvaret. Enhver som mener at de er uriktig, urettferdig eller urimelig behandlet kan henvende seg til Ombudsmannen og be om at saken undersøkes for å finne ut om det er begått noen urett og i tilfelle få rettet på det som er galt.