Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Familie og barn

Familievernkontor

 

Familievernet er et tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Både enkeltpersoner, par og familier kan ta kontakt. Tilbudet er gratis, og det er ikke nødvendig med henvisning.

NKS Veiledningssenter for pårørende

Veiledningssenter er et gratis lavterskeltilbud for pårørende til rusavhengige.

Barneombudet

Barneombudet jobber for barn og unges rettigheter i hele Norge, og er en talsperson for disse. Kontoret holder til i Oslo

Når barn er pårørende

Når en i familien er alvorlig syk eller avhengig av rus, rammes både store og små.
Voksne for Barn arbeider for at barn som er pårørende skal bli sett, hørt og fulgt opp.

Voksne for barn

Organisasjonen Voksne for Barn er en landsomfattende, ideell medlemsorganisasjon. Oppdraget er å bidra til at barn og unge får en god psykiske helse. Vår oppgave er å arbeide for barn og unges behov, interesser og rettigheter relatert til deres oppvekstmiljø og psykiske helse

Ung sinn

Ungsinn er ment å være en informasjonskilde for alle som jobber med barn og unge. Gjennom nettsiden skal det bli lettere å orientere seg om hvordan tiltak virker og hvor godt effekten av de ulike tiltakene er dokumentert. Vi håper Ungsinn er et nyttig verktøy for deg.

Alternativ til vold

 

ATV er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. ATV startet i 1987, da som det første behandlingstilbud i Europa av sin art. Vi er en privat stiftelse med støtte fra det offentlige og fond/legater.

Morild

Morild er en hjemmeside for deg som har en far eller mor med psykiske problemer. Nettsiden har bla. svartjeneste, samtaleforum og litteraturlister. Morild har også egne sider for foreldre og ansatte i hjelpeapparatet.

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri er en forening for pårørende til personer med alvorlige psykiske lidelser. Foreningen arbeider primært for at mennesker som har en psykisk lidelse skal få bedre behandlingstilbud, bedre bo tilbud, og bedre levekår generelt.

Reform - ressurssenter for menn

Reform skal: Bistå menn som er i en vanskelig livssituasjon, Bidra til å bedre menns levekår og livskvalitet, Øke menns reelle valgmuligheter og bidra til å ivareta og utvikle mangfoldet i menns liv, Dokumentere og formidle kunnskap om menns livssituasjon...