Kameratstøtte
Døgnåpen: 800 48 500, eller Skriv til oss

Informasjon om den som er ute

Ved utanlandsteneste er det i hovudsak to partar som tek vare på familiane: Familiekoordinatoren og Administrativ foresatt avdeling.

Holder kontakten med soldatene

Administrativ Foresatt Avdeling (AFA) tek seg av kontakten med soldatane og mange praktiske og formelle ting, og har som hovudoppgåve å ta hand om arbeidsgjevaransvaret for personell som er i utanlandsteneste. Føremålet er å skape tryggleik for den einskilde soldaten som er ute, slik at han eller ho kan bruke all energi på å løyse oppdraget. Støttekontoret tek seg òg av det seremonielle ved heimkome og dimittering.

Du kan til dømes ringje til det aktuelle støttekontoret viss du har ei viktig melding som du treng å få fram til soldaten raskt. Det er òg støttekontoret som tek kontakt med familien om det skulle skje noko alvorleg i utanlandsteneste, og som tek seg av eventuell krisehandtering. På støttekontora er det òg prest tilgjengeleg.  

Du kan få familietillegg 

Familietillegget skal dekke meirkostnadar forbundet med å ha born i husstanden når samlivspartnaren er ute i internasjonale operasjonar.

 

Familietillegg etter noverande særavtale er kronar 6 000 per månad. Dette tillegget blir gjeve til personell med dagleg omsorgsansvar for born i perioden ein tenestegjer i utlandet. Tillegget gjeld òg for særkullsbarn ni månader før tenesta tek til. Dokumentasjon for dette blir gjeve i form av bustadbevis.

 

Familietillegg kronar 3000 per månad gjes tenestemann med delt omsorgsansvar (50 prosent) for eigne born. Delt omsorgsansvar blir dokumentert av lokalt trygdekontor eventuelt familievernkontor eller liknande. Born i denne samanhengen er inntil fylla 18 år.

 

Merk: Maksimum familietillegg som kan utbetalast er kronar 6 000 per månad, uavhengig av mengder born i husstanden.

Hva om borna blir sjuke? 

Når mor eller far er ute i ein internasjonal operasjon får han av samlivspartane som er igjen heime status som åleineforsørger når det gjeld fråvær ved sjukt barn. Dette tyder vanlegvis at mengden tillatne dagar å vere heime med sjukt barn blir dobla frå 10 til 20 (ved eitt eller to born, meir ved fleire born).

 

Merk: Dette gjeld berre for dei heimeverande som blir omfatta av hovudavtalen i Staten, og forsørgerstatus må avklares med arbeisgjevar.
Du kan lese meir om denne ordninga i Statens personalhåndbok

Kontakt med AFA-kontorene

Dei ulike grenane har kvar sin døgnopne kontakttelefon:

 • Hæren: 800 89 520
  - lokalisert på Terningmoen (Elverum) og Sessvollmoen (Gardermoen)
 • Sjøforsvaret: 800 87 850
  – lokalisert på Haakonsvern (Bergen)
 • Luftforsvaret: 800 87 400 
  – lokalisert på Rygge flystasjon

  Einskilde mindre avdelingar har eigne kontakttelefonar. Dette blir det eventuelt opplyst om før avreise.